INTELEKTWAL NA PAG-AARI

PAUNAWA SA COPYRIGHT

Lahat ng mga lumalabas sa screen sa web site ng MatchBox Exchange, kabilang ang mga larawan elemento ng teksto, ang disenyo ng site, mga logo, imahe, at mga icon, pati na rin ang lahat ng pinagpilian, pagpupulong, at pag-aayos nito, ay pag-aari ng Matchbox Exchange Pty Ltd.

Copyright © 2016-2021 Matchbox Exchange Pty Ltd. Lahat ng mga karapatan na hindi malinaw na ipinagkaloob dito ay nakalaan din. Maliban sa kung hindi man hinihiling ng naaangkop na batas, anumang reproduksyon, pamamahagi, pagbabago, muling pagpapadala, o ang paglalathala ng anumang naka-copyright na materyal ay mahigpit na ipinagbabawal nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng may-ari ng copyright, ang Matchbox Exchange Pty Ltd.

PAUNAWA SA TRADEMARK

Ang Matchbox Exchange® at Match® ay mga nakarehistrong trademark sa iba’t ibang mga bansa ng Matchbox Exchange Pty Ltd.

Ang mga trademark ng Matchbox Exchange ay hindi maaaring gamitin na may kaugnayan sa anumang produkto o serbisyo na hindi kabilang sa MatchBox Exchange, sa anumang paraan na maaaring maging sanhi ng pagkalito sa mga kostumer.

PAUNAWA SA PATENTE

Ang website ng MatchBox Exchange at mga produkto ng software ay paksa ng nakabinbing mga aplikasyon ng patente sa US at sa ibang lugar ng Matchbox Exchange Pty Ltd.