SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN

Tất cả các màn hình xuất hiện trên trang web MatchBox Exchange, bao gồm đồ họa, phần tử vănbản,thiết kế trang web, logo, ​​hình ảnh, và biểu tượng, cũng như cách lựa chọn, tổ hợp, và bố trí chúng, là tài sản riêng của MatchBox Exchange Pty Ltd.

Bản quyền © 2016-2021 Matchbox Exchange Pty Ltd. Mọi quyền chưa được cấp rõ ràng trong đây đượcbảolưu. Trừ khi có yêu cầu khác theo luật hiện hành, mọi hành vi sao chép, phân phối, sửa đổi, truyềnlại,hoặcxuất bản bất kỳ tư liệu có bản quyền nào đều bị nghiêm cấm nếu không có văn bản chấp thuận rõ ràng củachủ sở hữu bản quyền, MatchBox Exchange Pty Ltd.

THÔNG BÁO THƯƠNG HIỆU

MatchBox Exchange® và Match® là các thương hiệu đã đăng ký ở các quốc gia khác nhau của MatchBox Exchange Pty Ltd.

Các thương hiệu của Matchbox Exchange không được sử dụng cùng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không thuộc về MatchBoxExchange, theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

THÔNG BÁO BẰNG SÁNG CHẾ

Matchbox Exchange Pty Ltd đã được cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 6 năm 2021: Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 11.037.261.  Ngoài ra, trang web Matchbox Exchange và các sản phẩm phần mềm cũng đang chờ được cấp bằng sáng chế ở những nơi khác trên thế giới.