ทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์

ภาพทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์ของ MatchBox Exchange ตัวอย่างเช่น ลายเส้น ข้อความ การออกแบบเว็บไซต์ ตราสัญลักษณ์ รูปภาพ 

และรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งที่เลือกมา การรวมกลุ่ม และการจัดเรียงของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นั้น เป็นสมบัติแต่เพียงผู้เดียวของ Matchbox Exchange Pty Ltd.

ลิขสิทธิ์ © 2016-2021 Matchbox Exchange Pty Ltd. สิทธิ์ทุกประการที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ก็ถูกสงวนไว้เช่นกัน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง การถ่ายทอดซ้ำ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่สื่อที่มีลิขสิทธิ์ใดนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างเข้มงวดหากไมได้รับความยินยอมเป็นหนังสืออย่างชัดแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ นั่นก็คือบริษัท Matchbox Exchange Pty Ltd.

ประกาศเรื่องเครื่องหมายการค้า

Matchbox Exchange® และ Match® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในหลายประเทศของ Matchbox Exchange Pty Ltd. ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของ Matchbox Exchange ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่ไม่ได้เป็นของ MatchBox Exchange ไม่ว่าจะในลักษณะใดที่น่าจะทำให้เกิดความสับสนของลูกค้าได้

ประกาศเรื่องสิทธิบัตร

เว็Matchbox Exchange Pty Ltd ได้รับสิทธิบัตรนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564: สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 11,037,261 นอกจากนี้ เว็บไซต์ Matchbox Exchange และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ยังอยู่ภายใต้การยื่นขอจดสิทธิบัตรที่อื่นทั่วโลกโดย Matchbox Exchange Pty Ltd.