Nghiên cứu Trường hợp

Xem cách những khách hàng này
đạt được thành công
bằng cách sử dụng
MatchBox Exchange

Featured Image
Thúc đẩy hiệu quả và tính bền vững: Thành công của Coastline Transport với MatchBox Exchange
Roy van Geffen
Giám đốc phát triển kinh doanh, Coastline Transport​
Đọc trường hợp
Featured Image
Cách MatchBox Exchange đã giúp BCQ Logistics thúc đẩy giá trị và hiệu quả chi phí thông qua Tái sử dụng và Trao đổi
Simon Peeke
Đồng sở hữu & Giám đốc BCQ Logistics
Đọc trường hợp
Featured Image
”Giá trị như tăng thêm hai xe tải cho chúng tôi”: MatchBox Exchange đã hỗ trợ SEQH giảm chi phí và tăng hiệu quả đội xe thế nào
Brett Plummer
Giám đốc Điều hành SEQH
Đọc trường hợp
Featured Image
Cách MatchBox Exchange đã giúp Buccini Transport tối ưu hóa tài sản và phát triển doanh nghiệp
Shaun Johnson
Tổng Giảm đốc Buccini Transport
Đọc trường hợp

MatchBox Exchange có thể làm gì cho doanh nghiệp của bạn?

Liên hệ với MatchBox Exchange để yêu câu bản demo và thảo luận cách chúng tôi có thể tăng thêm giá trị cho hoạt động của bạn.

Tên(Required)
Họ(Required)

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý rằng MatchBox Exchange sẽ lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

Cảm ơn
đã liên lạc

Yêu cầu của bạn đã được gửi đến nhóm, chúng tôi sẽ nhận được
liên lạc với bạn trong thời gian ngắn