Tính toán chi phí tiết kiệm

Tính toán khoản tiết kiệm bạn đạt được khi kết hợp MatchBox Exchange với doanh nghiệp của bạn

Chọn Quốc gia

Tiết kiệm ước tính trên mỗi container

Thời gian chuyến khứ hồi từ khách hàng/kho đến bãi container

Mức giá vận chuyển mỗi giờ

Số container vận chuyển

Phí đặt dịch vụ trả hoặc lấy container tại bãi

Tái sử dụng

Tiết kiệm $190

mỗi container khi Tái sử dụng

Tái sử dụng

Tiết kiệm $180

mỗi container khi Trao đổi

Chi phí tiết kiệm ước tính hàng tuần

Bạn dự định Tái sử dụng bao nhiêu container mỗi tuần?

Bạn dự định cung cấp bao nhiêu container mỗi tuần để Trao đổi cho một bên khác thay vì trả về bãi container?

Bạn dự định chấp nhận bao nhiêu container mỗi tuần từ một bên khác Trao đổi thay vì lấy từ bãi container?

Tái sử dụng

Tiết kiệm $3,800

Tiết kiệm hàng tuần khi Tái sử dụng

Tái sử dụng

Tiết kiệm $3,600

Tiết kiệm hàng tuần khi Trao đổi

Tổng chi phí tiết kiệm ước tính

Tiết kiệm $7,400

hàng tuần

Tiết kiệm $32,067

hàng tháng

Tiết kiệm $384,804

hàng năm