Matchbox Exchange–Chính sách Quyền riêng tư

MATCHBOX Exchange Pty Ltd (có mã số công ty Úc ACN 612 365 796) và MATCHBOXExchange Pte Limited (có mã số định danh công ty UEN 201940877K), và các công ty con và công ty liên kết của họ (“MATCHBOX Exchange”) tôn trọng quyền riêng tư của quý khách. Chính sách Quyền riêng tư này trình bày các nghĩa vụ đang thực hiện của chúng tôi đối với quý khách liên quan đến cách chúng tôi quản lý Thông tin Cá nhân của quý khách. Chính sách này được áp dụng đối với chúng tôi và các thực thể liên quan của chúng tôi ở Úc và Xinh-ga-po.

Chúng tôi đã thông qua Các Nguyên tắc Quyền riêng tư của Úc (Australian Privacy Principles – APP) có trong Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth) (the Privacy Act) và sẽ tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth) (Úc), Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2012 (PDPA) (Xinh-ga-po), Đạo luật Quyền riêng tư Dữ liệu 2012 (DPA) (Phi-líp-pin), Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010 (PDPA) (Ma-lai-xi-a), và Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân B.E. 2562 của Thái Lan (PDPA Thái Lan) và pháp luật có liên quan tại vùng tài phán nơi quý khách cư trú (“Pháp luật Áp dụng”) (trong phạm vi bắt buộc phải tuân thủ hệ thống pháp luật đó) khi chúng tôi xử lý (có nghĩa là thực hiện một hoặc một số hoạt động thu thập, chỉnh sửa, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ hoặc truyền bá thông tin cá nhân trên không gian mạng cho mục đích thương mại) dữ liệu cá nhân của quý khách. Pháp luật Áp dụng quản lý cách thức chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, bảo mật, chuyển giao và xóa bỏ Thông tin Cá nhân của quý khách.

Một bản sao của Các Nguyên tắc Quyền riêng tư của Úc có thể được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc tại www.oaic.gov.au. Một bản sao của PDPA (Xin-ga-po) có thể được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Xinh-ga-po tại www.pdpc.gov.sg. Một bản sao của DPA (Phi-líp-pin) có thể được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Quyền riêng tư Quốc gia Phi-líp-pin tại www.privacy.gov.ph. Một bản sao của PDPA (Ma-lai-xi-a) có thể được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Cục Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Ma-lai-xi-a tại www.pdp.gov.my/jpdpv2/?lang=en.  Bản sao của các văn bản pháp lý về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của Việt Nam có thể được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin Điện tử của Việt Nam tại  http://abei.gov.vn/van-ban-qppl/10089.

Thông tin Cá nhân là gì và chúng tôi thu thập nó như thế nào?

Thông tin Cá nhân là thông tin hoặc ý kiến ​​về một cá nhân có thể nhận dạng. Các ví dụ về Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm: họ tên, tên người dùng, chức danh công việc, cách thức sử dụng các hệ thống mà chúng tôi quản lý, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại.

Thông tin Cá nhân này được thu thập bằng nhiều cách bao gồm phỏng vấn, thư từ, qua điện thoại và thư điện tử, qua trang thông tin điện tử và ứng dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi, từ phương tiện truyền thông và ấn phẩm, từ các nguồn công khai khác, từ cookies và từ bên thứ ba. Chúng tôi không bảo đảm cho các liên kết trang thông tin điện tử hoặc chính sách của các bên thứ ba được ủy quyền.

Khi quý khách chấp thuận rõ ràng và dứt khoát, truy cập trang thông tin điện tử, ứng dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi, tạo tài khoản với chúng tôi, liên hệ với chúng tôi và/hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý khách cho phép việc thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông tin Cá nhân của quý khách, kể cả chuyển giao đến những nơi khác ngoài địa điểm thu thập theo Chính sách Quyền riêng tư này.

Chúng tôi xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân như thế nào?

Chúng tôi thu thập và/hoặc xử lý Thông tin Cá nhân của quý khách ở cả định dạng điện tử hoặc định dạng khác mà được tập đoàn MATCHBOX Exchange và các bên thứ ba được ủy quyền của tập đoàn xem là thích hợp cho mục đích chính là cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho quý khách và cho các khách hàng của chúng tôi, cung cấp thông tin cho các khách hàng, nhà cung cấp và các bên trung gian của chúng tôi trong quá trình vận hành các dịch vụ của chúng tôi, và để tiếp thị. Quý khách tại đây đồng ý rằng chúng tôi cũng có thể xử lý và/hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của quý khách cho các mục đích phụ liên quan chặt chẽ đến mục đích chính, trong các trường hợp mà quý khách cần dự kiến một cách hợp lý việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Quý khách có thể bỏ đăng ký khỏi danh sách gửi thư/tiếp thị của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng “bỏ đăng ký” trong thư điện tử, hoặc liên hệ với chúng tôi bằng văn bản. 

Trước khi chúng tôi thu thập và/hoặc xử lý Thông tin Cá nhân, chúng tôi sẽ giải thích cho quý khách thông tin nào sẽ được thu thập, thông tin sẽ được xử lý ở đâu, tại sao chúng tôi thu thập thông tin và cách chúng tôi xử lý và/hoặc lên kế hoạch sử dụng thông tin và chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về các quyền của quý khách liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của quý khách và thời gian chúng tôi lưu giữ Thông tin Cá nhân của quý khách. Nếu quý khách là nhân viên hoặc người đại diện của một trong những khách hàng hoặc nhà cung cấp hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi, chúng tôi thường sẽ chỉ thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào do quý khách hoặc người sử dụng lao động của quý khách cung cấp cho chúng tôi trong quá trình giao dịch với chúng tôi, và chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân cho mục đích của những giao dịch đó.

Quý khách không có nghĩa vụ phải cung cấp Thông tin Cá nhân của quý khách cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu không nhận được các thông tin nhất định từ quý khách, chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho quý khách hoặc khách hàng hoặc thực thể mà quý khách đại diện.

Sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi

Khi quý khách ghé thăm trang thông tin điện tử của chúng tôi và các nền tảng và hệ thống được truy cập thông qua trang thông tin điện tử đó, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về quý khách, bao gồm thông tin truy cập, địa chỉ IP, số liệu thống kê web và các thông tin khác cần thiết để đảm bảo trang thông tin điện tử và các hệ thống hoạt động một cách phù hợp.

Khi quý khách ghé thăm trang thông tin điện tử của chúng tôi, máy chủ có thể gắn “cookie” vào bộ nhớ máy tính của quý khách. “Cookie” hỗ trợ chúng tôi lưu trữ thông tin về cách các khách ghé thăm trang thông tin điện tử của chúng tôi sử dụng trang thông tin điện tử và đưa ra giả định về thông tin nào có thể khiến quý khách quan tâm nhất. Cookie và dữ liệu đi kèm với cookie thường không bao gồm thông tin định danh cá nhân, nhưng chúng có thể được sử dụng, lưu giữ và phân tích trong các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của chúng tôi và bởi những nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web cho các máy chủ và mạng lưới của chúng tôi. Nếu Thông tin Cá nhân sẽ được thu thập trong các quy trình đó thì Thông tin Cá nhân sẽ được xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư này. Máy tính, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web cho máy chủ hoặc dịch vụ CNTT của quý khách có thể cho phép quý khách thiết lập cấu hình sử dụng web và tiểu sử sơ lược của mình để quản lý thông tin nào được ghi lại khi sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Thu thập từ Bên Thứ ba

Nếu hợp lý và khả thi, chúng tôi sẽ chỉ thu thập Thông tin Cá nhân của quý khách từ quý khách. Nếu quý khách cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân của bất kỳ người nào khác, quý khách xác nhận rằng quý khách đã thông báo cho người đó về các mục đích mà vì thế quý khách cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân của người đó và quý khách đã được người đó chấp thuận cho phép cung cấp Thông tin Cá nhân đó cho chúng tôi.  Nếu chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của quý khách từ nguồn bên thứ ba mà chưa được quý khách chấp thuận, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về tên và các thông tin khác của nguồn bên thứ ba đó.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Thông tin Cá nhân của quý khách có thể được tiết lộ trong một số trường hợp bao gồm:

  • Cho các bên liên quan, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
  • Cho các khách hàng và bên trung gian khác của chúng tôi mà có thể cần phải giao dịch với quý khách cho những mục đích phù hợp với công việc kinh doanh của chúng tôi;
  • Trường hợp quý khách đồng ý cho sử dụng hoặc tiết lộ; và
  • Trường hợp được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Ngoài việc này, chúng tôi không mua bán, trao đổi, hoặc chuyển nhượng Thông tin Cá nhân.

Tiết lộ và/hoặc chuyển giao bên ngoài vùng tài phán nơi quý khách cư trú

Thông tin cá nhân của quý khách không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài tập đoàn MATCHBOX Exchange, ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền cần xử lý thông tin đó để cung cấp những dịch vụ được giao phó hoặc cho các bên thứ ba khác được cho phép hoặc theo yêu cầu của Pháp luật Áp dụng hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi có các hoạt động kinh doanh tại Úc, Xinh-ga-po, Niu Dilân và các quốc gia khác, và là một doanh nghiệp hậu cần vận tải toàn cầu, chúng tôi thường xuyên giao dịch với các khách hàng, bên trung gian và nhà cung cấp trên toàn thế giới. Chúng tôi trao đổi thông tin bao gồm cả Thông tin Cá nhân với các thực thể đó cho những mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để yêu cầu người nhận Thông tin Cá nhân phải tuân thủ cùng các tiêu chuẩn được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này và Pháp luật Áp dụng để mang lại cho quý khách một tiêu chuẩn bảo vệ mà cung cấp sự bảo vệ thích đáng cho Thông tin Cá nhân của quý khách và ít nhất có thể sánh được với biện pháp bảo vệ của vùng tài phán nơi quý khách cư trú, ngoại trừ một số chuyển giao được Pháp luật Áp dụng cho phép hoặc yêu cầu.

Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh châu Âu

Nếu quý khách là công dân của một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (European Union – EU) hoặc chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về quý khách từ một nguồn ở EU, chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp các tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư theo yêu cầu của Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (General Data Protection Regulation – GDPR) của EU từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Ngoài ra, các tổ chức có trụ sở tại EU chia sẻ dữ liệu chủ thể thông tin cá nhân với chúng tôi có thể yêu cầu chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn theo GDPR. Các cam kết của chúng tôi trong Chính sách này thường phù hợp với các yêu cầu được GDPR áp dụng đối với Người kiểm soát dữ liệu của chủ thể thông tin cá nhân, và khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ theo GDPR. Nếu quý khách muốn hỏi về quyền của mình hoặc nghĩa vụ của chúng tôi cho mục đích tìm hiểu về GDPR, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lưu trữ và bảo vệ Thông tin Cá nhân

Vì MATCHBOX Exchange dựa vào hệ thống xử lý dữ liệu trong toàn tập đoàn để xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến các nhân viên, nhà thầu, đại lý, khách hàng, nhà cung cấp của mình; thông tin cá nhân của quý khách có thể, trong bối cảnh của các mục đích xử lý dữ liệu được đề cập ở trên, cũng được lưu trữ tại và chuyển đến các địa điểm ở nước ngoài của tập đoàn MATCHBOX Exchange và của các nhà cung cấp dịch vụ cho tập đoàn, nếu cần.

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách tránh khỏi việc bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xóa bỏ trái phép hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa vào áp dụng các biện pháp quản trị, vật lý và kỹ thuật cần thiết và thích hợp như bảo vệ chống vi rút cập nhật, mã hóa và sử dụng các bộ lọc quyền riêng tư để bảo mật tất cả các quá trình lưu trữ và truyền đưa dữ liệu cá nhân của chúng tôi, và chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân cả trong nội bộ và cho các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi trên cơ sở cần biết.

Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý rằng không có phương thức truyền đưa qua internet hoặc phương thức lưu trữ bằng thiết bị điện tử nào có thể bảo mật tuyệt đối. Mặc dù không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối, chúng tôi cố gắng bảo vệ an toàn thông tin của quý khách cũng như không ngừng rà soát và tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn thông tin của chúng tôi.

Thông tin Cá nhân của quý khách sẽ được lưu giữ trong một khoảng thời gian thích hợp mà tập đoàn MATCHBOX Exchange cho là phù hợp với những mục đích của chúng tôi được nêu trong Chính sách này và sẽ bị xóa bỏ khi hết thời hạn nói trên, trừ khi Pháp luật Áp dụng cho phép hoặc có yêu cầu khác. Khi Thông tin Cá nhân của quý khách không còn cần thiết cho mục đích thu thập, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để tiêu hủy hoặc làm cho Thông tin Cá nhân của quý khách trở nên không nhận dạng được cá nhân một cách vĩnh viễn (trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép giữ lại).

Quyền và lựa chọn của quý khách liên quan đến, và quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của quý khách

Quý khách có thể truy cập Thông tin Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về quý khách và yêu cầu chúng tôi cập nhật và/hoặc sửa chữa nếu thông tin này sai hoặc lỗi thời, hoặc xóa bỏ, ngoài trừ các trường hợp ngoại lệ nhất định để bảo vệ lợi ích công cộng (ví dụ: phòng ngừa hoặc phát hiện tội phạm), các lợi ích của chúng tôi (ví dụ: duy trì đặc quyền pháp lý) hoặc những lý do kỹ thuật. Nếu quý khách muốn truy cập Thông tin Cá nhân của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.

Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp danh sách đầy đủ Thông tin Cá nhân của quý khách, sửa chữa hoặc xóa bỏ Thông tin Cá nhân của quý khách khi nhận được yêu cầu của quý khách. Chúng tôi có thể tính phí quản lý để cung cấp bản sao Thông tin Cá nhân của quý khách.

Để bảo vệ Thông tin Cá nhân của quý khách, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách xác minh danh tính trước khi tiết lộ thông tin được yêu cầu và sẽ thực hiện yêu cầu của quý khách hoặc cho phép quý khách thực hiện bất kỳ quyền nào trong số những quyền này một cách kịp thời trong hầu hết các trường hợp.

Duy trì Chất lượng Thông tin Cá nhân của Quý khách

Việc Thông tin Cá nhân của quý khách được cập nhật rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện những bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân của quý khách là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Nếu quý khách thấy rằng thông tin chúng tôi có không cập nhật hoặc không chính xác, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của mình và đảm bảo chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ chất lượng cho quý khách.

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý của mình cho phép chúng tôi giữ lại Thông tin Cá nhân của quý khách bất cứ lúc nào quý khách muốn, chỉ ngoại trừ trong trường hợp việc rút lại sự đồng ý bị Pháp luật Áp dụng hạn chế.

Cập nhật Chính sách

Chính sách này có thể thay đổi tùy từng thời điểm và được cung cấp trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Việc quý khách tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử, ứng dụng trang thông tin điện tử, và các dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ thay đổi nào như vậy được thông báo cho quý khách cấu thành sự đồng ý của quý khách đối với Chính sách Quyền riêng tư này như được sửa đổi.

Khiếu nại và Thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của quý khách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các địa chỉ sau:

MATCHBOX Exchange Pte Ltd 
Tháp Centennial, Tầng 18, Số 3 Đại lộ Temasek 039190, Xinh-ga-po (Centennial Tower, Level 18, 3 Temasek Avenue 039190, Singapore)

MATCHBOX Exchange Pty Ltd

Tầng 22, Số 120 Phố Spencer, Men-bơn, Victoria 3000, Úc (Level 22, 120 Spencer Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia)

help@matchboxexchange.com

Nếu quý khách không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại hoặc thắc mắc của quý khách, quý khách có thể liên hệ với các cơ quan sau:

Tại Úc

Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (Office of the Australian Information Commissioner)

www.oaic.gov.au 
1300 363 992 
enquiries@oaic.gov.au 

Tại Xinh-ga-po

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Singapore (Singapore Personal Data Protection Commission)

https://www.pdpc.gov.sg/Individuals/Complaints-and-Reviews/Report-a-Personal-Data-Protection-Concern/Personal-Data-Protection-Complaint 
+65 5377 3131 

Tại Phi-líp-pin

Ủy ban Quyền riêng tư Quốc gia Philippines (Philippines National Privacy Commission)

https://www.privacy.gov.ph 
+632 8234-2228 
info@privacy.gov.ph 

Tại Ma-lai-xi-a

Cục Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Malaysia (Malaysian Personal Data Protection Department)

https://www.pdp.gov.my/jpdpv2/?lang=en 
+603-8000 8000

Tại Thái Lan

Ủy ban Chuyên gia PDPA tại Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPA Expert Committee at the Office of the Personal Data Protection Committee).

Tại Việt Nam

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (và các cơ quan khác).