Matchbox Exchange – นโยบายความเป็นส่วนตัว

MATCHBOX Exchange Pty Ltd (ACN 612 365 796) และ MATCHBOXExchange Pte Limited (UEN 201940877K) รวมทั้งบริษัทลูกและบริษัทในเครือ (“MATCHBOX Exchange”) ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะสรุปเกี่ยวกับภาระหน้าที่อย่างต่อเนื่องของเราที่มีต่อท่านในเรื่องวิธีการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน นโยบายนี้ใช้ในบริษัทเราและองค์กรที่เกี่ยวข้องของเราที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร์

เราเลือกใช้หลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย (APPs) ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวปี 1988 (Cth) (กฎหมายความเป็นส่วนตัว) และสอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวปี 1988 (Cth) (ออสเตรเลีย) กฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนตัวปี 2012 (PDPA) (สิงคโปร์) กฎหมายความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลปี 2012 (DPA) (ฟิลิปปินส์) กฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนตัวปี 2010 (PDPA) (มาเลเซีย) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย (Thailand PDPA)  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจของพื้นที่ของท่าน (“กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”) (จนสุดขอบเขตที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว) ระหว่างที่เราประมวลผล (หมายถึงการดำเนินการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อการเก็บรวบรวม ตัดต่อ ใช้งาน เก็บรักษา จัดหา แบ่งปัน หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในไซเบอร์สเปซเพื่อเป้าหมายทางการค้า) ข้อมูลส่วนตัวของท่าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะควบคุมวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้งาน เปิดเผย เก็บรักษา รักษาความปลอดภัย ถ่ายโอน และกำจัดข้อมูลส่วนตัวของท่านท่านสามารถอ่านหลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลียได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลของออสเตรเลียได้ที่  www.oaic.gov.au
กฎหมาย PDPA (สิงคโปร์) ได้จากเว็บไซต์ของคณะกรรมการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของสิงคโปร์ที่  www.pdpc.gov.sg
กฎหมาย DPA (ฟิลิปปินส์) ได้จากเว็บไซต์ของคณะกรรมการความเป็นส่วนตัวแห่งชาติของฟิลิปปินส์ที่  www.privacy.gov.ph
กฎหมาย PDPA (มาเลเซีย) ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานปกป้องข้อมูลส่วนตัวของมาเลเซียที่  www.pdp.gov.my/jpdpv2/?lang=en
กฎหมายเรื่องการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของเวียดนามได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานแพร่ภาพกระจายเสียงและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามที่ http://abei.gov.vn/van-ban-qppl/10089

ข้อมูลส่วนตัวคืออะไรและเราเก็บรวบรวมอย่างไร?

ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลหรือความเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมได้แก่: ชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน ตำแหน่งงาน การใช้ระบบที่เราจัดการ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ได้มาด้วยหลายวิธีการ อย่างเช่น การสัมภาษณ์ การติดต่อ ทางโทรศัพท์หรืออีเมล ทางเว็บไซต์ของเรา และเว็บแอปพลิเคชัน จากสื่อและสิ่งพิมพ์ จากแหล่งสาธารณะอื่น จากคุกกี้และจากบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้การรับรองเว็บไซต์ลิงก์หรือนโยบายของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต

ภายใต้ความยินยอมที่ชัดเจนและชัดแจ้งของท่าน ด้วยการแวะชมเว็บไซต์ของเรา เว็บแอปพลิเคชัน การสร้างแอคเคาท์กับเรา การติดต่อเราและ/หรือการใช้บริการของเรา เท่ากับว่าท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมทั้งการถ่ายโอนไปยังสถานที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

เราประมวลผล ใช้งาน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร?

เราเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นที่เราเห็นว่าเหมาะสมโดยกลุ่มบริษัท MATCHBOX Exchange และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์หลักก็คือการให้บริการของเราแก่ท่านและแก่ลูกค้าของเรา รวมทั้งเพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าของเรา ซัพพลายเออร์ และตัวกลางระหว่างขั้นตอนการให้บริการของเรา และเพื่อการตลาด ท่านยินยอมไว้ ณ ที่นี้แล้วว่าเรามีสิทธิ์ประมวลผล และ/หรือใช้งานข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์รองอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวัตถุประสงค์หลัก ในสถานการณ์ที่ท่านคาดหวังได้ตามสมควรถึงการใช้งานหรือการเปิดเผยดังกล่าว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกการรับอีเมลการตลาดของเราเมื่อไรก็ได้ด้วยการใช้ฟังก์ชัน “ยกเลิกสมาชิก” ในการสื่อสาร หรือด้วยการติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษร

ก่อนเราจะเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัว เราจะอธิบายให้ท่านทราบว่าเราจะเก็บข้อมูลใดบ้าง จะประมวลผลข้อมูลที่ใด เหตุใดเราจึงเก็บข้อมูลดังกล่าว และวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลและ/หรือแผนการใช้งานข้อมูลนั้น และเราจะแจ้งให้ท่านทราบสิทธิ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมถึงระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเอาไว้ ทั้งนี้ ถ้าท่านเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์รายปัจจุบันหรือที่อาจเป็นในอนาคตของเรา ปกติแล้วเราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับมาจากท่านหรือนายจ้างของท่านระหว่างการติดต่อสื่อสารกับเรา และจะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารดังกล่าวเท่านั้น

ท่านไม่มีภาระหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เรา อย่างไรก็ตาม ถ้าเราไม่ได้รับข้อมูลบางอย่างจากท่าน เราก็อาจจะไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่าน ลูกค้า หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทนได้

การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เมื่อท่านแวะชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแพลตฟอร์มและระบบที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ เราอาจจะเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับตัวท่าน รวมทั้งรายละเอียดการเข้าถึง ไอพีแอดเดรส สถิติเว็บ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อทำให้เว็บไซต์และระบบต่างๆทำงานอย่างเหมาะสม

เมื่อท่านแวะชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์อาจจะสร้าง “คุกกี้” ไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของท่าน “คุกกี้” จะช่วยเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้มาเยือนเว็บไซต์ของเราและคาดการณ์ว่าข้อมูลใดที่ท่านอาจจะสนใจมากที่สุด ปกติแล้วคุกกี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ แต่อาจถูกใช้ เก็บรักษา และวิเคราะห์โดยระบบไอทีของเราและโดยโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายของเรา ถ้าข้อมูลส่วนตัวถูกจัดเก็บไว้ในกระบวนการเหล่านี้ ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวก็จะถูกประมวลผลอย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ของท่าน เซิร์ฟเวอร์โฮสต์ หรือผู้ให้บริการไอทีอาจจะอนุญาตให้ท่านปรับแต่งการใช้งานเว็บและโปรไฟล์ของท่านเพื่อปรับตั้งได้ว่าจะให้เก็บข้อมูลใดบ้างเวลาใช้งานเว็บไซต์ของเรา

การเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สาม

เมื่อมีเหตุผลสมควรและทำได้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ ถ้าท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านต้องยืนยันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงเหตุผลที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นแก่เรา และท่านได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแล้วว่าจะให้ข้อมูลแก่เรา นอกจากนี้ ถ้าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เราก็จะแจ้งให้ท่านทราบชื่อและรายละเอียดอื่นของแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามนั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจจะถูกเปิดเผยได้ในหลายสถานการณ์ ดังต่อไปนี้:

  • ให้แก่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรา รวมทั้งผู้รับเหมา ผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเรา;
  • ให้แก่ลูกค้าและตัวกลางอื่นของเราที่อาจต้องมีความเกี่ยวข้องกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของเรา;
  • เมื่อท่านยินยอมให้ใช้งานหรือเปิดเผย; และ
  • เมื่อจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

นอกเหนือจากที่กล่าวมา เราจะไม่ขาย ค้า หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

การเปิดเผยและ/หรือถ่ายโอนข้อมูลไปนอกประเทศของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยแก่บุคคลที่สามนอกกลุ่มบริษัท MATCHBOX Exchange ยกเว้นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้บริการที่ได้รับมอบหมายหรือแก่บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต หรือที่จำเป็นต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการตัดสินใจของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

เราดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และประเทศอื่น และในฐานะธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่งระดับโลก เราทำธุรกิจเป็นประจำกับลูกค้า ตัวกลาง และซัพพลายเออร์ทั่วโลก เราแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนตัวกับองค์กรเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะพยายามตามสมควรที่จะผลักดันให้ผู้รับข้อมูลส่วนตัวปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ท่านได้รับมาตรฐานความคุ้มครอง เพื่อให้การปกป้องที่เพียงพอแก่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน และให้ได้รับระดับความคุ้มครองไม่น้อยไปกว่าที่ท่านได้รับจากประเทศของท่าน ยกเว้นการถ่ายโอนข้อมูลที่อนุญาตหรือที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบปกป้องข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป

ถ้าท่านเป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรป (EU) หรือเราเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลใน EU เรามุ่งหวังที่จะสร้างมาตรฐานการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้โดยระเบียบการปกป้องข้อมูลทั่วไปของ EU (GDPR) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 นอกจากนี้ องค์กรใน EU ที่แบ่งปันข้อมูลบุคคลกับเรานั้นอาจกำหนดว่าเราต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน GDPR โดยทั่วไปแล้ว ความมุ่งมั่นของเราในนโยบายนี้จะสอดคล้องกับข้อกำหนด GDPR ที่ว่าด้วยการควบคุมข้อมูลบุคคล และเมื่อต้องทำ เราจะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ GDPR อย่างเต็มที่ ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่านหรือภาระหน้าที่ของเราเกี่ยวกับ GDPR กรุณาติดต่อเรา 

การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

เนื่องจาก MATCHBOX Exchange ใช้ระบบประมวลผลข้อมูลแบบทั่วกลุ่มเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน ลูกค้า ผู้ขาย; ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจ – ในบริบทที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล – ถูกเก็บและถ่ายโอนไปยังสถานที่ของกลุ่มบริษัท MATCHBOX Exchange และผู้ให้บริการของเราที่ตั้งอยู่นอกประเทศ ถ้าจำเป็น

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย คัดลอก ปรับเปลี่ยน กำจัด หรือความเสี่ยงในทำนองเดียวกันนี้ เราได้เริ่มใช้มาตรการทางการบริหาร กายภาพ และเทคนิคที่จำเป็นและเหมาะสมต่างๆ อย่างเช่น การปกป้องด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสที่อัปเดตแล้ว การเข้ารหัส และการใช้ฟิลเตอร์ความเป็นส่วนตัวเพื่อรักษาความปลอดภัยของการเก็บรักษาและถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของเรา นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งแบบภายในและไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามและตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเรานั้นจะทำก็ต่อเมื่อจำเป็นต้องทราบเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ เราจะพยายามคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน รวมทั้งจะตรวจสอบและพัฒนามาตรการความปลอดภัยทางข้อมูลของเราอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่กลุ่มบริษัท MATCHBOX Exchange เห็นว่าเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ของเราที่ระบุอยู่ในเอกสารนี้ และจะถูกลบทิ้งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ยกเว้นจะได้รับอนุญาตหรือต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการจัดหาข้อมูลนั้นแล้ว เราจะดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำลายหรือลบการระบุตัวตนของข้อมูลส่วนตัวของท่านไปอย่างถาวร (ยกเว้นกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาไว้ได้)

สิทธิ์และทางเลือกของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมทั้งการเข้าถึง

ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับตัวท่านได้ และแจ้งให้เราแก้ไขและ/หรือปรับเปลี่ยนได้ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ทันสมัย หรือลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ในบางกรณีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ (เช่น การป้องกันหรือตรวจจับอาชญากรรม) ผลประโยชน์ของเรา (เช่น การรักษาสิทธิ์ทางกฎหมาย) หรือเหตุผลทางเทคนิค ถ้าท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง

เราจะพยายามจัดหาข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของท่าน รวมทั้งแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อได้รับคำขอจากท่าน เราอาจจะเรียกเก็บเงินค่าบริหารจัดการหากท่านต้องการสำเนาของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจจะร้องขอหลักฐานระบุตัวตนของท่านก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ท่านร้องขอ และจะดำเนินการตามคำขอของท่านหรือให้ท่านใช้สิทธิ์เหล่านี้ของท่านเกือบทุกกรณีในเวลาที่เหมาะสม

การรักษาคุณภาพข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะต้องใหม่ล่าสุด เราจะดำเนินขั้นตอนตามสมควรเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะมีความแม่นยำ ครบถ้วน และใหม่ล่าสุด ถ้าท่านพบว่าข้อมูลที่เรามีนั้นไม่ล่าสุดหรือไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เราแก้ไขบันทึกของเรา และเพื่อให้เราสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ท่านได้ต่อไป

ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมของท่านที่ให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อใดก็ได้ที่ท่านต้องการ ยกเว้นในกรณีที่การยกเลิกความยินยอมของท่านนั้นถูกห้ามไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปรับแก้ไขนโยบาย

นโยบายฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะๆและจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และบริการของเราหลังจากเราแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ท่านทราบ ก็เท่ากับว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขดังกล่าวแล้ว

การร้องเรียนและการซักถามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเราได้ที่:

MATCHBOX Exchange Pte Ltd 
Centennial Tower, Level 18, 3 Temasek Avenue 039190, Singapore

MATCHBOX Exchange Pty Ltd

459 Toorak Rd, Toorak, Victoria 3142, AU

help@matchboxexchange.com

ถ้าท่านไม่พอใจกับการร้องเรียนหรือการซักถามของท่าน ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานต่อไปนี้ได้: 

ออสเตรเลีย

คณะกรรมการข้อมูลของออสเตรเลีย

www.oaic.gov.au 
1300 363 992 
enquiries@oaic.gov.au 

สิงคโปร์

คณะกรรมการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของสิงคโปร์

https://www.pdpc.gov.sg/Individuals/Complaints-and-Reviews/Report-a-Personal-Data-Protection-Concern/Personal-Data-Protection-Complaint 
+65 5377 3131 

ฟิลิปปินส์

คณะกรรมการความเป็นส่วนตัวแห่งชาติของฟิลิปปินส์

https://www.privacy.gov.ph 
+632 8234-2228 
info@privacy.gov.ph 

มาเลเซีย

หน่วยงานปกป้องข้อมูลส่วนตัวของมาเลเซีย

https://www.pdp.gov.my/jpdpv2/?lang=en 
+603-8000 8000

ไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เวียดนาม

หน่วยงานปกป้องการแข่งขันและผู้บริโภคของเวียดนาม (และหน่วยงานอื่นๆ)